😎 Imorgon, Tesdasddadadtar testar link test  

Integritetspolicy för Fastighets AB Hemmaplan

1. Inledning

Inom Hemmaplan ska vi behandla personuppgifter enligt principerna i GDPR (General Data Protection Regulation) sÄ att alla vi har kontakt med kÀnner sig trygga med att vi behandlar deras personuppgifter pÄ ett sÀkert och transparent sÀtt. Denna policy faststÀller övergripande principer som gÀller för behandling av personuppgifter inom Hemmaplan, samt definierar ansvar och fördelar roller och ansvaret i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Denna policy gÀller Hemmaplans styrelseledamöter och medarbetare som utför uppgifter för Hemmaplans rÀkning i samband med behandling av personuppgifter. Det innefattar Àven personuppgiftsbitrÀden som utför databehandling pÄ uppdrag av Hemmaplan. VÄr policy Àr ocksÄ avsedd att informera de vars personuppgifter behandlas om hur vi behandlar dessa.

1. Ansvarsfördelning

Ledningen
Hemmaplans VD ansvarar för att alla verksamheter Àr organiserad med tydlig ansvarsfördelning och tillrÀckliga resurser för att behandla personuppgifter i enlighet med GDPR och denna policy.

Personuppgiftsansvarig
Den personuppgiftsansvarige Àr alltid ansvarig för behandlingen av personuppgifter. Personuppgiftsansvarig Àr alltid den juridiska person som styr och beslutar om behandlingen av personuppgifter. Det innebÀr att Hemmaplan Àr personuppgiftsansvarig för medarbetares, hyresgÀsters och leverantörers uppgifter.

PersonuppgiftsbitrÀde
NÀr externa leverantörer av IT-tjÀnster, molntjÀnster och dylikt behandlar personuppgifter för Hemmaplans rÀkning kallas de för personuppgiftsbitrÀden. PersonuppgiftsbitrÀdet ska behandla personuppgifterna i enlighet med ett avtal om behandling av personuppgifter. Det kan Àven finnas interna personuppgiftsbitrÀden, sÄsom till exempel konsulter och inom Bonnier Group med dotterbolag.

Styrelse och anstÀllda
Styrelseledamöter och medarbetare i Hemmaplan har personligt ansvar för laglig och korrekt behandling av personuppgifter i sitt dagliga arbete. Genom att följa denna policy för behandling av personuppgifter bidrar styrelseledamöter och medarbetare till att personuppgifter behandlas korrekt inom Hemmaplan.

1. Principer för behandling av personuppgifter

 • Laglig behandling – nĂ€r vi behandlar personuppgifter inom Hemmaplan ska vi vara sĂ€kra pĂ„ att behandlingen överensstĂ€mmer med GDPR och att vi agerar öppet gentemot de vars personuppgifter behandlas.
 • RĂ€ttslig grund för behandlingen
Personuppgifter fÄr endast behandlas om vissa villkor Àr uppfyllda, exempelvis:
– om den person som uppgifterna gĂ€ller har gett sitt samtycke,
– om behandlingen Ă€r nödvĂ€ndig för att uppfylla ett avtal dĂ€r den personen vars uppgifter behandlas utgör en part,
– om behandlingen Ă€r nödvĂ€ndig för att Hemmaplan ska kunna uppfylla en skyldighet enligt lag, eller
– om Hemmaplan har berĂ€ttigade intressen av att behandla personuppgifterna som övervĂ€ger individens intresse av att inte fĂ„ sina personuppgifter behandlade.
 • Uppgiftsminimering – Hemmaplan ska aldrig samla in eller behandla fler personuppgifter Ă€n vad som krĂ€vs för att uppfylla insamlingens Ă€ndamĂ„l. Det innebĂ€r att vi vid varje tillfĂ€lle dĂ„ personuppgifter samlas in ska frĂ„ga oss om vĂ„r insamling Ă€r nödvĂ€ndig. Om Ă€ndamĂ„let med behandlingen av personuppgifterna upphör och inte lĂ€ngre Ă€r giltig sĂ„ ska vi radera uppgifterna som inte lĂ€ngre behövs.
 • ÄndamĂ„lsbegrĂ€nsning – nĂ€r vi samlar in personuppgifter ska vi ha tydligt och berĂ€ttigat Ă€ndamĂ„l med insamlingen och en vidare behandling. Om Ă€ndamĂ„let upphör att gĂ€lla sĂ„ ska vi radera de personuppgifter som behandlats för det Ă€ndamĂ„let. Om vi vill behandla personuppgifter för ett nytt Ă€ndamĂ„l fĂ„r det inte vara oförenligt med det tidigare Ă€ndamĂ„let, till exempel genom att ligga utanför vad den berörda personen vars personuppgifter behandlas rimligen kan förvĂ€nta sig. Vi ska ocksĂ„ vara noga med att informera den det berör om detta samt vilken rĂ€ttslig grund vi har för att behandla personuppgifterna.
 • Korrekthet – personuppgifterna ska vara korrekta och uppdaterade. Personuppgifter som Ă€r felaktiga eller inaktuella raderas eller rĂ€ttas.
 • Lagringsminimering – personuppgifterna ska bara lagras sĂ„ lĂ€nge som det behövs för Ă€ndamĂ„let med behandlingen, eller enligt kraven i tillĂ€mplig lagstiftning. NĂ€r lagringsperioden har löpt ut ska uppgifterna raderas pĂ„ ett permanent och sĂ€kert sĂ€tt. Om vi vill behĂ„lla personuppgifter lĂ€ngre Ă€n vad som krĂ€vs för Ă€ndamĂ„let med insamlingen av uppgifterna mĂ„ste vi se till att uppgifterna inte lĂ€ngre kan kopplas till den vars personuppgifter det berör, vare sig direkt eller indirekt genom anonymisering. NĂ€r det gĂ€ller personuppgifter som samlats in frĂ„n en person som vi har en kundliknande relation till behĂ„ller vi uppgifterna under en period som motsvarar praxis enligt Integritetsskyddmyndigheten.
 • Inbyggt dataskydd och dataskydd som standard – varje ny tjĂ€nst eller affĂ€rsprocess som Hemmaplan inför och som innebĂ€r behandling av personuppgifter ska utformas för att skydda dessa personuppgifter, till exempel genom att nödvĂ€ndiga sĂ€kerhetsĂ„tgĂ€rder byggs in i designen. Varje sĂ„dan ny tjĂ€nst eller affĂ€rsprocess utformas ocksĂ„ sĂ„ att den som standard ser till att det bara Ă€r personuppgifter som Ă€r nödvĂ€ndiga för behandlingens specifika Ă€ndamĂ„l som behandlas.
 • Konsekvensbedömning avseende dataskydd – nĂ€r en typ av behandling, sĂ€rskilt dĂ„ ny teknik som nya IT-system eller molntjĂ€nster anvĂ€nds, sannolikt medför hög risk för en enskild persons integritetsskydd, ska Hemmaplan innan behandlingen göra en konsekvensbedömning av hur behandlingsĂ„tgĂ€rderna kan komma att pĂ„verka skyddet av personuppgifter.
 • UnderrĂ€ttelse om personuppgiftsincident – styrelseledamöter eller medarbetare som misstĂ€nker ett brott mot denna policy eller relevant dataskyddslagstiftning ska omedelbart meddela VD sĂ„ att Hemmaplan kan uppfylla de lagstadgade kraven pĂ„ underrĂ€ttelse. VD ska skyndsamt tillse att Hemmaplan uppfyller lagstadgade krav pĂ„ underrĂ€ttelse vid varje personuppgiftsincident.
 • Tillgodose de vars personuppgifter behandlas samtliga rĂ€ttigheter – enligt beskrivning i avsnitt 5. Dina rĂ€ttigheter nedan.
 • SĂ€kerhetsĂ„tgĂ€rder – en styrelseledamot eller medarbetare som har tillgĂ„ng till personuppgifter fĂ„r endast behandla dem enligt Ă€ndamĂ„let med behandlingen och fĂ„r inte dela, sprida eller pĂ„ annat sĂ€tt vidarebefordra uppgifterna till nĂ„gon tredje part sĂ„vida inte Hemmaplan gett uttryckliga instruktioner om detta. LĂ€mpliga tekniska och organisatoriska Ă„tgĂ€rder ska vidtas för att skydda personuppgifterna mot oavsiktlig eller olaglig förstöring, oavsiktlig förlust eller förvanskning, otillĂ„ten spridning av eller tillgĂ„ng till uppgifterna samt alla andra former av olaglig behandling. ÅtgĂ€rderna ska vara lĂ€mpliga i förhĂ„llande till de risker som behandlingen medför och till den typ av personuppgifter som behandlas.
 • GrĂ€nsöverskridande dataöverföring – innan överföring av personuppgifter till organisationer utanför EES fĂ„r inte ske utan godkĂ€nnande av VD.

1. Personuppgiftsansvarigas och personuppgiftsbitrÀdens skyldigheter

NÀr personuppgifter behandlas av ett personuppgiftsbitrÀde pÄ uppdrag av Hemmaplan med dotterbolag ska vi endast anvÀnda personuppgiftsbitrÀden som ger tillrÀckliga garantier för att de vidtar lÀmpliga tekniska och organisatoriska ÄtgÀrder för att behandlingen ska uppfylla kraven i dataskyddslagstiftningen och för att skydda den registrerades rÀttigheter.

Det ska finnas ett juridiskt bindande avtal mellan Hemmaplan och personuppgiftsbitrÀdet. Avtalet mÄste uppfylla kraven i dataskyddslagstiftningen och ska specifikt ange ansvarsfördelningen mellan parterna kring behandling av personuppgifter.

1. Dina rÀttigheter

Hemmaplan ska bemöta de vars personuppgifter behandlas önskemÄl och synpunkter utifrÄn de krav som lagen stÀller pÄ oss eller vad ska kan anses vara rimligt, praktiskt och lÀmpligt, med utgÄngspunkt i nedan principer:

 • Öppenhet och information – personerna vars uppgifter vi behandlar ska informeras om att deras uppgifter behandlas. Informationen ska vara kortfattad, lĂ€ttillgĂ€nglig och klart och tydligt formulerad med de uppgifter som vi Ă€r skyliga att uppge.
 • RĂ€tt att fĂ„ tillgĂ„ng – enskilda personer kan begĂ€ra att fĂ„ information om Hemmaplans behandling av deras personuppgifter.
 • RĂ€tt till rĂ€ttelse eller radering – enskilda personer kan begĂ€ra rĂ€ttelse eller radering av personuppgifter.
 • RĂ€tt att invĂ€nda – enskilda personer kan begĂ€ra att automatisk behandlingen av deras personuppgifter begrĂ€nsas. Enskilda personer har rĂ€tt att invĂ€nda mot att vi behandlar personuppgifter med stöd av en intresseavvĂ€gning. Om Hemmaplan dĂ„ inte kan visa att vĂ„ra skĂ€l för behandlingen vĂ€ger tyngre Ă€n den vars personuppgifter behandlas skĂ€l ska behandlingen upphöra. Enskilda personer har Ă€ven rĂ€tt att komma med synpunkter pĂ„ Hemmaplans behandling av deras personuppgifter.
 • RĂ€tt till ersĂ€ttning – enskilda personer kan ha rĂ€tt till ersĂ€ttning för eventuella skador.

Integritetspolicyn omfattar Hemmaplans samtliga medarbetare och verksamheten i sin helhet. Policyn Àr föremÄl för Ärlig översyn av Hemmaplans styrelse. Ansvarig för dokumentet Àr Hemmaplans VD. Dokumentet reviderades senast i februari 2024.

Sidan anvÀnder cookies för att förbÀttra din upplevelse. Genom att anvÀnda vÄr webbplats samtycker du till vÄr anvÀndning av cookies.