Utveckling Gottsundaområdet

Centrumområdet i Gottsunda ska utvecklas till en stadsnod för södra Uppsala – en levande och trivsam centrummiljö för såväl boende och besökare som verksamma. Gottsunda ska bli hjärtat i södra Uppsala.
I april 2019 godkände kommunstyrelsen ett planprogram för Gottsundaområdet som beskriver en omfattande stadsutveckling. I området ska minst 5 000 nya bostäder byggas, nya arbetsplatser ska tillskapas, parker och torg ska utvecklas och ett nytt stadsstråk ska växa fram. Dessutom tillkommer lokaler för service i form av utbildning, idrott, kultur och handel.

Alla ska kunna vistas och känna sig trygga i Gottsunda. Mycket av den nya bebyggelsen kommer att placeras längs Hugo Alfvéns väg och Gottsunda allé och kopplas samman till nuvarande Gottsunda Centrum. Nya hus med bostäder, butiker och andra lokaler gör stråket levande och tryggt och bebyggelsen ska knyta samman Gottsundaområdets olika delar.

Området kring Gottsunda Centrum kommer att genomgå en omfattande förändring för att möjliggöra en långsiktig utveckling som stadsnod och levande centrum för Gottsunda och hela södra Uppsala. Förändringarna med nya stråk, gator, platser, kvarter och funktioner skapar förutsättningar för ett starkare och mer tillgängligt centrum med entréer och framsidor åt flera håll.

Centrumet kommer att utvecklas för kotor, verksamheter, offentliga funktioner och bostäder som göra området levande alla tider på dygnet. Regionala funktioner så som simhall, bibliotek, kulturinstitutioner, vårdcentral och nya arbetsplatser inryms i nya kvarter vid Gottsunda torg och stadsstråkets hållplats, väl synliga och tillgängliga för boende och besökare. Centrumområdet ska utvecklas med fokus på stadsliv, människans skala och en mångfald av verksamheter.
​​​​​​​
Läs mer om framtidsplanerna för Gottsundaområdet på Uppsala kommuns hemsida