Hållbarhet

De som bor och arbetar i våra fastigheter ska trivas, må bra och känna att de finns i en miljö som bidrar till något bättre

Omtanken om vårt lokala samhälle och vår jord en naturlig del i vår vardag. De som bor och arbetar i våra fastigheter ska trivas, må bra och känna att de finns i en miljö som bidrar till något bättre. De globala målen för en hållbar utveckling är något som finns med oss när vi utvecklar våra centrumanläggningar.
Vår verksamhet bedrivs hållbart och klimatsmart. Vi ställer höga krav på oss själva när vi förvaltar våra fastigheter i syfte att minska negativ miljöpåverkan. Vi ställer höga krav även på våra leverantörer – oavsett om det handlar om leveranser av städtjänster eller när vi bygger nya hus. Vi arbetar systematiskt med att utbilda våra hyresgäster inom miljöområdet. Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag arbetar även aktivt med jämställdhetsfrågor.

De som blir leverantörer till oss måste använda material och kemikalier som har en mindre negativ miljöpåverkan. Vi ställer höga krav på våra leverantörer inom ekologisk hållbarhet men även inom t.ex. jämställdhetsarbete. Våra hyresgäster erbjuds möjlighet till full källsortering och tillsammans med lokalhyresgästerna driver vi arbetet längre genom överenskommelser om gemensamma satsningar för ökad medvetenhet.

Årligen producerar vi nu ca 250 000 kWh i vår solcellsanläggning i Gottsunda Centrum. Förutom solcellsanläggningen finns även solpaneler på Boule- och bollhallen i Gottsunda Centrum som värmer både luft och vatten för hallen.

Bolaget arbetar även aktivt med konvertering till LED inom fastighetsbeståndet och övergången till fordon som inte använder fossila bränslen är snart avslutad.

Våra centrumanläggningar är mötesplatser för dem som bor och verkar i närområdet och vi arbetar för att stärka den sociala sammanhållningen i området och i kommunen som helhet. Vi samverkar fortlöpande med andra offentliga och privata verksamheter för att minska segregeringen i samhället.

Bolaget strävar efter en långsiktigt hållbar ekonomi. Bolaget underhåller fastigheterna löpande enligt underhållsplaner. 
​​​​​​​
​​​​​​​Miljöarbetet i bolaget följer kraven i ISO 14001:2015. Störst miljöpåverkan kommer från fastighetsbeståndets energianvändning samt materialval vid reparationer och nybyggnad. Det är också där, genom dialogen med hyresgästerna, de största insatserna för en bättre miljöpåverkan görs.